Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Back to the 80s 90s & Nillies - 30 Maart 2024

Huidige reglementen worden duidelijk zichtbaar gemaakt bij de ingang zoals bepaald door de wet.

Laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

UITGANG = GEEN HERBETREDING

GEEN VOEDSEL, DRINKS, WAPENS of DRUGS meenemen.

OPENINGSTIJDEN FEEST

ZATERDAG: 19:00u tot 04:00u

U kunt uw e-ticket inwisselen voor uw toegangsarmband tot 01:00u

ARTIKEL 1

Personen die de venue betreden moeten kennis nemen van dit reglement en de bepalingen aanvaarden en naleven. Elke bezoeker is verplicht het reglement na te leven.

ARTIKEL 2

Iedere persoon die zich bij de ingang van het festivalterrein aanbiedt, dient in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs of een door de organisator uitgereikte speciale toegangskaart. Een toegangsbewijs is slechts geldig voor 1 persoon en is enkel geldig op de dag van het festival. Bij het verlaten van het festivalterrein is een nieuw toegangsbewijs nodig. Vervalsing van het toegangsbewijs of een andere speciale toegang tot het terrein wordt zonder uitzondering vervolgd. De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers de toegang tot het festival te ontzeggen vanaf 01:00u op zaterdag, ongeacht een geldig toegangsbewijs of speciale toelating die door de organisator is afgegeven. Elke houder van een toegangsbewijs of een speciale toelating uitgegeven door de organisator is op het terrein op eigen risico en ontslaat de organisator van elke aansprakelijkheid, met inbegrip van diefstal en ongevallen.

ARTIKEL 3

Het toegangsbewijs, locker voucher, drank voucher of andere tickets verbonden aan het evenementen kan door de organisatie niet worden geruild of terugbetaald.

ARTIKEL 4

Het toegangsbewijs of de pas moet worden overhandigd bij het betreden van het evenement. Gratis openbaar vervoer De Lijn.

ARTIKEL 5

De toegang tot het festivalterrein is verboden of geweigerd aan personen die:

- duidelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander stimulerend middel;

- eerder een festivalverbod opgelegd hebben gekregen door de organisator of de administratieve of gerechtelijke autoriteiten;

- door duidelijk gedrag blijk geven van de bedoeling de openbare orde te verstoren of uit te lokken door aan te zetten tot geweld, haat, woede, enz;

- zich te verzetten tegen de controle en het niet systematisch fouilleren door de bewakers en veiligheidsdiensten van het festival;

- weigeren voorwerpen aan te geven die door de veiligheidsdiensten van het festival als gevaarlijk of verboden worden beschouwd (zie artikel 7);

- op enigerlei wijze handelen in strijd met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 6

Elke houder van een toegangsbewijs of een speciale toegang die het festivalterrein wenst te betreden, dient zich te onderwerpen aan de validatie van het toegangsbewijs of de speciale toegang. Het betreden van het festivalterrein impliceert een mogelijke fouillering.

ARTIKEL 6

Iedere houder van een toegangsbewijs of een speciale toegangskaart die het festivalterrein wenst te betreden, dient zich te onderwerpen aan de validatie van het toegangsbewijs of de speciale toegangskaart. Het betreden van het festivalterrein impliceert een mogelijke fouillering. De beveiligers kunnen de houders van een toegangsbewijs of speciale toegang van hetzelfde geslacht vragen zich vrijwillig te onderwerpen aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage, teneinde voorwerpen op te sporen die, wanneer zij op het festivalterrein worden gebracht, het verloop van het festival kunnen verstoren, de veiligheid van de andere festivalgangers in gevaar kunnen brengen en de openbare rust kunnen verstoren. De bewakers kunnen vragen afstand te doen van deze voorwerpen.

ARTIKEL 7

Het is de houders van een toegangsticket of een speciale toegang die zich bij de ingang van het festivalterrein aanbieden, alsook de personen die op het festivalterrein aanwezig zijn, verboden de volgende voorwerpen mee te brengen of in het bezit te laten zijn van

- eigen drank of voedsel, flessen, glazen, drugs of stimulerende middelen en dergelijke;

- personen die om medische redenen voedingsstoffen of medicijnen nodig hebben (bv. diabetes) moeten in het bezit zijn van een medisch attest;

- deodorant of parfum in grote flessen of sprays (cosmetica in normale vorm en grootte zijn toegestaan (max. grootte 50ml);

- elk apparaat (paraplu, parasol, statief voor (film)camera, wandelstok) dat door de veiligheidsdiensten als gevaarlijk voor de andere festivalgangers wordt beschouwd, kan worden geweigerd;

- projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvorm;

- ontvlambare producten of materialen, sprays;

- pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaalse lichten, enz;

- elk wapen of gevaarlijk, scherp of kwetsend voorwerp dat als zodanig kan worden gebruikt (stokken, kettingen, steek- of duwwapens en dergelijke);

- als het gebruikt kan worden als middel om de openbare orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan personen en goederen;

- dieren zijn niet toegestaan op het festivalterrein.

ARTIKEL 8

Op het festivalterrein is het strikt verboden voor houders van een toegangsbewijs of een speciale toegang om

- te proberen toegang te krijgen tot ontoegankelijke delen of zich te bevinden in ontoegankelijke delen van het terrein overeenkomstig het toegangsbewijs of de speciale toegang, zoals productieruimten, artiestenloges, neutrale en VIP-zones, persruimtes, kantoren, backstage, enz;

- tenten, constructies, hekken, afsluitingen, lichtmasten, tafels, banken of elke andere infrastructuur van de site te beklimmen;

- de toegangen, uitgangen en evacuatieroutes te versperren en op deze plaatsen niet langer te blijven dan strikt noodzakelijk om het terrein te betreden of te verlaten;

- zich te vermommen of om niet herkend te worden, de openbare orde te verstoren en de veiligheid van het publiek in gevaar te brengen;

- zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator drank, voedsel of enig ander product te verkopen of te brengen

- met enig voorwerp of vloeistof of enig ander product in losse of gasvormige vorm te gooien of te schieten

- te roken op plaatsen waar niet gerookt mag worden

- in het openbaar plassen;

- alle voertuigen die zich op het terrein bevinden moeten voorzien zijn van een sticker, uitgegeven door de organisatie.

Overtreders worden op kosten van de overtreder weggesleept.

ARTIKEL 9

Teksten, symbolen, afbeeldingen, gebaren en obscene taal die aanzetten tot racisme, vreemdelingenhaat, provocatie en discriminatie zijn verboden.

ARTIKEL 10

De festivalgangers moeten te allen tijde op het festivalterrein de aanwijzingen van de organisator of zijn aangestelde of gemandateerde personen opvolgen. Niet-naleving leidt tot verwijdering van het festivalterrein. Indien nodig kan de organisator een beroep doen op de politie.

De houder van een toegangsbewijs verbindt zich ertoe zich te houden aan de instructies die door de organisator worden opgelegd in het kader van de openbare rust en veiligheid tijdens het evenement.

Festivalgangers die om één van de bovenvermelde redenen van het festivalterrein worden verwijderd, zal de toegang tot het festivalterrein voor de rest van het festival worden ontzegd, zelfs indien zij in het bezit zijn van een nieuw toegangsbewijs of speciale toegang.

Indien de organisator iemand de toegang tot het festivalterrein ontzegt, is hij gerechtigd die persoon zijn toegangsbewijs te ontnemen en hem verdere toegang te ontzeggen om te voorkomen dat die persoon het terrein probeert te betreden. Indien de organisator deze persoon van het terrein laat verwijderen, is hij niet verplicht het toegangsbewijs terug te betalen.

ARTIKEL 11

Om veiligheidsredenen behoudt de organisator zich het recht voor om:

- het festival te onderbreken of stop te zetten;

- de festivalgangers na afloop van het festival voorlopig op het terrein te houden;

- het terrein geheel of gedeeltelijk te ontruimen;

- de toegang tot het terrein te ontzeggen ongeacht het bezit van een geldig toegangsbewijs.

De organisator kan genoodzaakt zijn het programma of het tijdschema van het festival te wijzigen. In dat geval blijft het toegangsbewijs geldig en kan het niet worden geruild of terugbetaald.

ARTIKEL 12

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat wij contactgegevens en andere informatie over u bijhouden en gebruiken. Uiteraard willen wij ook uw privacy respecteren. Wij willen daarom volledig in lijn zijn met de nieuwe Europese privacywetgeving, de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze verordening geldt vanaf 25 mei 2018: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Deze nieuwe wet is geldig vanaf 25 mei 2018.

Elke persoon die het festivalterrein betreedt, gaat ermee akkoord dat hij of zij gefotografeerd en gefilmd kan worden en dat de beelden geregistreerd en opgeslagen kunnen worden. Deze foto's of beelden kunnen door de organisator worden gebruikt ter promotie van Back to the 80s 90s & Nillies'. Het registreren en opslaan van deze beelden door de politie en/of organisator vindt ook plaats met het oog op de handhaving en naleving van de veiligheid op het festivalterrein.

De verwerking van de beelden heeft tot doel misdrijven en inbreuken op dit huishoudelijk reglement te voorkomen en de daders op te sporen en te sanctioneren door middel van identificatie.

Foto's of films gemaakt door de festivalgangers op de site mogen niet gebruikt worden voor commerciële of publieke doeleinden, tenzij met schriftelijke toestemming van de organisator.

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie